รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1062
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-137
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     21 มิ.ย. 48  
  รายการ     จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับหนึ่ง ปีที่สอง กรกฎาคม 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1062.docclose windows.