รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0106
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 บัญชี ศษ-บธ 2529 รุ่น 42
  ผู้บริจาค     นางสาวดลสิริ ชนภัทร
  วันที่บริจาค     24 ธ.ค 44  
  รายการ     หนังสือ บัญชี 23/ ภาควิชาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มก.  
  จำนวน     12  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.