รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1046
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-11
  ผู้บริจาค     ผศ.พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
  วันที่บริจาค     29 เม.ย. 48  
  รายการ     ใบอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายมาโนชญ์ พิชิตกุล 2 กุมภาพันธ์ 2485  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.