รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1042
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-84
  ผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก
  วันที่บริจาค     29 เม.ย. 48  
  รายการ     สำเนา ภาพเขียนอาคารแผนกวิชาพืชกรรม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.