รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1031
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-152
  ผู้บริจาค     รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
  วันที่บริจาค     20 เม.ย. 48  
  รายการ     วารสาร พฤกษชาติ ฉะบับพิเศษ วันงานสมาคม เล่ม 3 พ.ศ. 2508  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.