รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1027
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-148
  ผู้บริจาค     รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
  วันที่บริจาค     20 เม.ย. 48  
  รายการ     หนังสือการทำสวนองุ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1027.docclose windows.