รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1026
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-147
  ผู้บริจาค     รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ
  วันที่บริจาค     20 เม.ย. 48  
  รายการ     หนังสือ พระอินทปริญญารำลึก  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.