รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1023
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-32
  ผู้บริจาค     หอข้อมูลและนวัตกรรมฯ
  วันที่บริจาค     25 มี.ค. 48  
  รายการ     VCD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62 ปี  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.