รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1021
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-31
  ผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.
  วันที่บริจาค     4 มี.ค. 48  
  รายการ     DVD แนะนำ มก. “The other side of cyber bike”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.