รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1014
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-76
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 48  
  รายการ     เอกสาร มองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566 (KU Foresight 2566)  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.