รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1013
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-131
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 48  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1013.docclose windows.