ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A99999  
  ชื่อผู้บริจาค     มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 237 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึก The Dutch and the Elephant
2หนังสือมิ่งไม้เกษตรกลางบางเขน2
3หนังสือสรรพศิลปศาสตราธิราช2
4หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
5หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 3 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548)1
6หนังสือ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2546 – 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
7เอกสารประกอบการสัมมนา การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ1
8หนังสือ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1ปี 8 มิถุนายน 2547 – 31 มีนาคม 25481
9ภาพข่าวงานพิธี “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯทรงเปิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน1
10หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4
11หนังสือ 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4
12หนังสือดวงแก้วในดวงใจ2
13หนังสือ ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อสนเทศงานวิจัย1
14ภาพถ่ายหมู่บัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 254851
15หนังสือรายงานประจำปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
16หนังสือ รายงานประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
17เอกสาร แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25481
18หนังสือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 2546)1
19หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด “จัดงานเลี้ยงพิเศษให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ”1
20หนังสือกลยุทธ์การสอดแทรกจริยธรรมในการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
21หนังสือวารสารไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 95 กรกฎาคม – กันยายน 25481
22หนังสือ 60Th Aniversary Kasetsart University1
23หนังสือ ข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
24หนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2498 - 253518
25สูจิบัตร หนึ่งในใจเรา คืนสู่เหย้าชาวขจี 2 กุมภาพันธ์ 2549 อลังการงานวัด6
26สูจิบัตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 63 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25493
27แผ่นพับพิธีบรรจุแคปซูลเวลา วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 16.00 น.5
28เอกสาร การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2548 ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
29เอกสาร การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25491
30ไมโครฟิล์ม หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2493-254850
31ภาพข่าว เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร 63 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25491
32เอกสาร การประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 25481
33หนังสือ กองทุนสวัสดิการและกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร1
34หนังสือ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)2
35หนังสือ คู่มืออาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
36หนังสือ คัมภีร์ชีวิตนิสิตใหม่ โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 25481
37หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่1
38หนังสือ พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย พิมพ์แจกเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 25481
39เอกสาร การแถลงเปิดใจกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 25491
40หนังสือ รายงานประจำปี 2547 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
41หนังสือ คู่มือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
42หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 25481
43หนังสือ คู่มือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม่ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)1
44หนังสือการตลาดระหว่างประเทศ1
45หนังสือโครงการศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ในอุตสาหกรรมโคนม1
46หนังสือโครงการศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ในอุตสาหกรรมโคเนื้อ1
47รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น1
48หนังสือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1
49รายงานฉบับสุดท้ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
50เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล1
51หนังสือ คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล1
52หนังสือ คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หลักสูตรการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการเรียนรู้1
53เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หลักสูตรการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและการจัดการเรียนรู้1
54หนังสือข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
55หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1
56วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน1
57วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน1
58หนังสือระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม1
59วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระแนง 03 : 2546 1
60วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระแนงปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2545 1
61หนังสือ “Modernity, Tradition, Culture, Water” Proceeding of an international symposium Bangkok October 20021
62หนังสือ การศึกษาเชิงประจักษ์ ชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท1
63หนังสือ สื่อภาษาไทย ที่ระลึกครบรอบหนึ่งทศวรรษภาควิชาภาษาไทย1
64เอกสารอ่านประกอบโครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”1
65เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545 บัณฑิตวิทยาลัย1
66เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25401
67เอกสาร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25471
68รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการค่ายพักแรมผู้นำนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 25481
69หนังสือ โครงการย่อยพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย1
70หนังสือ “Agricultural Biotechnology Research Portfolio” Ministry of University Affairs Highers Education Development Project1
71หนังสือ “Agricultural Biotechnology Fact and Figures” Ministry of University Affairs Highers Education Development Project1
72รายงานวิจัย “การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตงามตามรอยพระยุคลบาท”2
73เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25451
74หนังสือ วิจัยแผ่นเดียว : เส้นทางสู่คุณภาพการอาชีวศึกษา ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 25471
75เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.25401
76เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 25431
77เอกสาร โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 25421
78เอกสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25441
79หนังสือ คู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
80หนังสือ คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Handout for Writing a Self–Assessment Report (SAR) สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
81หนังสือ คู่มือระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
82หนังสือ 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
83เอกสาร การศึกษาโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
84เอกสาร การประเมินหลักสูตร สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
85เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
86เอกสาร คู่มือนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531 – 32)1
87เอกสารประกอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25431
88รายงานการวิจัยเรื่อง พระฝรั่งในประเทศไทย โครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1
89หนังสือ รายงาน วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 เนปาล : ชาติภูมิของพระพุทธเจ้า สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
90หนังสือ วัฒนธรรมศึกษาครั้งที่ 2 อินเดีย – เนปาล สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
91หนังสือ วัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 เยือนพุทธอาณาจักรแห่งหิมวัต ทิเบต – เนปาล สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
92หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 1 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
93หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 2 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
94หนังสือ พระไตรปิฎกศึกษา ภาคที่ 3 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
95เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศาสนศึกษาสำหรับประชาชน สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
96เอกสาร โครงการอบรมสันสกฤตศึกษา สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
97Writing for all “A Training Course” Kasetsart University1
98เอกสาร โครงการอบรมภาษาบาลีสำหรับประชาชน สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
99รายงานสรุป ผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
100รายงานโครงการมัคคุเทศก์น้อยคอยนำเที่ยวจังหวัดลพบุรี สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
101เอกสาร โครงการสัมมนามานุษยวิทยาศาสนา : ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับสังคม สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
102รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การปลูกฝังในคุณค่าของ “จิตสำนึกพอเพียงและยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน สมดุลและเป็นธรรมสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
103เอกสาร การผลิตพลับในประเทศไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
104เอกสาร การขยายพันธุ์องุ่นพันธุ์ดีแบบมืออาชีพ ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
105หนังสือ สตรอเบอรี่ : พืชเศรษฐกิจใหม่ สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
106หนังสือ คู่มือสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
107หนังสือ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
108เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเป็นการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
109เอกสาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลกระทบของสึนามิต่อระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
110วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
111วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
112วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
113วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
114วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
115วารสาร “สุกรสาส์น” ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
116เอกสารงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ ปี 25461
117เอกสาร การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2542 ในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 25423
118เอกสาร การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
119เอกสาร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ปลูกอย่างไรให้กำไรงาม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
120เอกสาร การผลิตข้าวโพดหวานเชิงธุรกิจ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
121เอกสาร ทำเนียบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
122วารสารเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม “ทำความเข้าใจ...กับชุดควบคุมเครื่อง CNC” สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
123หนังสือ ทำเนียบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
124เอกสาร ทำเนียบธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ผมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
125รายงานฉบับสมบูรณ์ การเชื่อมโยงของความหลากหลายในภาคเกษตรกรรมต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
126เอกสารประกอบการฝึกอบรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร สถานีวิจัยทับกวาง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์1
127เอกสาร กวาวเครือขาว การขยายพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์ในสัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน1
128เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 1 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์1
129เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 2 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์1
130เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 3 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์1
131เอกสาร คู่มือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย เล่มที่ 4 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์1
132หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 25451
133หนังสือ รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 25461
134เอกสารแนะนำสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (สนก.)1
135เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “สัญญาจ้างที่ปรึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและออกแบบการระบายอากาศสำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งภายในอาคาร” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1
136เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างยานใต้น้ำขนาดเล็ก” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1
137เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “โครงการวิจัยเรือดำน้ำ” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1
138เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “โครงการถ่ายโอนความรู้ด้านการต่อเรือและพาณิชยนาวี Asia-Link” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1
139เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี1
140เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านบริการ “อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ”1
141เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1
142เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านนิสิต1
143แผ่นพับแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา1
144เอกสารสิ่งพิมพ์พัฒนาการเปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์1
145เอกสาร คู่มือสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
146เอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนหลักสูตร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1
147เอกสารงานวิจัยในปัจจุบัน ของอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ1
148เอกสารสิ่งพิมพ์สำนักประกันคุณภาพ และจดหมายข่าวสำนักประกันคุณภาพ มก. ปีที่ 3 ฉบับที่ 381
149เอกสารสิ่งพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ1
150วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 31 มกราคม-เมษายน 25481
151เอกสาร โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ฉบับย่อ มีนาคม-พฤษภาคม 2548, และฉบับตุลาคม-พฤศจิกายน 25482
152เอกสาร ประวัติภาควิชาสัตววิทยา1
153เอกสาร รายนามผู้อำนวยการ โครงการต่าง ๆ และรายละเอียดอาคารโรงพยาบาลสัตว์ หนองโพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
154เอกสาร การดำเนินงานในฝ่ายวิชาการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่เด่น ๆ1
155แผ่นพับมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Royal Project Foundation and Kasetsart University) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
156แผ่นพับ ห้องสมุดพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์1
157แผ่นพับ งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
158เอกสาร ผลการดำเนินงานก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ บัญชีรายชื่อเอกสารที่ส่งเก็บในกล่องเก็บเวลาฯ1
159โปสเตอร์เส้นทางการพัฒนาวิทยุ ของ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
160แผ่นพับ E-mail Address Telephone Numbers Facsimile Numbers Kasetsart University1
161แผ่นพับ Map Kasetsart University งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
162แผ่นพับแผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
163ข่าวสารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10
164ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
165Nonsee Newsletter กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์6
166แฟ้มเอกสารการทำ MOU กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3
167CD บันทึกรายการโทรทัศน์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
168CD การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ชุดที่ 1 สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25421
169CD รายงานผลการสัมมนาเรื่อง ผลของนโยบายจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ต่อสินค้าเกษตรไทยกรณี โคเนื้อ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์1
170CD ค่ายผู้นำนันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์2
171CD การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิคระบบน้ำลึกเป่าอากาศ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
172CD การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัดดอก (สกุลหวาย) แบบมืออาชีพ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
173CD การจัดการฟาร์มระบบปิด “มาตรการป้องกันไข้หวัดนก” ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
174CD ทางเลือกใหม่ไก่พื้นเมือง การอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมือง และ การแปรรูปไก่ (สมุนไพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนา ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
175CD การให้วัคซีนสัตว์ปีก การสุขาภิบาลสัตว์ปีก และการฟักไข่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
176CD การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
177CD ฐานข้อมูล 40 ปี การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
178CD โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายแปรรูปขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
179CD การศึกษาเชิงวิพากษ์ : สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน1
180CD ข้อมูลกิจกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม11
181CD พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ1
182CD Final Report of 1996-2001 The Research Project for Higher Utilization of Forestry and Agricultural Plant Material in Thailand (KAPI)1
183หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 25473
184หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 254820
185หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 254917
186หนังสือ 60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25461
187หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่7
188แผ่นพับ แคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
189เอกสารแนะนำงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน1
190หนังสือ คู่มือการใช้บริการสถานพยาบาล (หน่วยอนามัย)1
191แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณพหลโยธิน ซอย 45 (ซอยเกษตรศาสตร์)11
192หนังสือพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชันษา จุฬาภรณ์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
193หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิด หอพักนิสิต (หอ ๒) อาคารอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 254910
194หนังสืออนุรักษ์อาคารเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10
195หนังสือ หอประวัติไร่สุวรรณ 40 ปี ไร่สุวรรณ6
196หนังสือที่ระลึกในพิธีบรรจุ แคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9
197รายงานการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการให้บริการในงานกิจการนิสิตและสวัสดิการ1
198หนังสือ วันพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
199จุลสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับพิเศษ 25481
200หนังสือ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
201สูจิบัตร พิธีวางหมุดหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา1
202หนังสือ โครงการวิจัย ๖๐ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ บิดาแห่งอาชีพการเลี้ยงไก่ในประเทศไทย1
203สูจิบัตร หนึ่งในใจเรา คืนสู่เหย้า ชาวขขจี2
204สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 631
205หนังสือ ย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์ 30 ตุลาคม 25461
206เอกสาร “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฏฐม ราชาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน 2489"5
207เอกสาร พิธีเปิดแพรคลุมป้าย ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ1
208หนังสือ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ1
209การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 1 เมษายน 2548-31 มีนาคม 25494
210ที่ทับกระดาษ Microsoft1
211เหรียญ จาก UNIVERSITE MONTPELLIER II1
212พัดญี่ปุ่น2
213ของที่ระลึก หมีแพนด้า1
214CD รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุด อาณาจักรขจี3
215โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
216คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)1
217คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25481
218สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 25471
219สรุปผลการดำเนินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
220เอกสารประกอบการสัมมนา การใช้โปรแกรม M@xLearn เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน1
221เอกสารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
222แผ่นผับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
223แผ่นพับ กองทุนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 ด้านทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
224แผ่นพับ กองทุนเกษตรศาสตร์สัมพันธ์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๗1
225ไดอารี่ 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
226หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 25471
227เอกสารประกอบการสัมมนา การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ1
228คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการระยะกลาง (2549-2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
229การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 25461
230การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 25471
231การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 1 เมษายน 2548-31 มีนาคม 25491
232การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2545-7 มิถุนายน พ.ศ. 2546)1
233การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2546-7 มิถุนายน พ.ศ. 2547)1
234การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 3 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2547-7 มิถุนายน พ.ศ. 2548)1
235รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-25461
236รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-25461
237สูจิบัตร เกษตรแฟร์ 502

close windows.