ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00218  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อสูทของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1

close windows.