ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00217  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง THESIS MOLECULAR GENETIC STUDIES AND PRELIMINARY CULTURE EXPERIMENTS OF SCALLOPS (BIVALVE: PECTINIDAE) IN THAILAND ปี 20061

close windows.