ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00214  
  ชื่อผู้บริจาค     สถานบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึกจาก Shandong Normal University1

close windows.