ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00213  
  ชื่อผู้บริจาค     ร.ศ. ณรงค์ สิงห์บุระอุดม (ภาควิชาโรคพืช คระเกษตร)  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึกจากบริษัท Hubei Provineical Seed Group Co, LTD 1

close windows.