ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00212  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สำนักทะเบียนและประมวลผล  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึก จากการจัดการประชุมวิชาการ 4 สถาบัน ครั้งที่ 171

close windows.