ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00207  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะเกษตร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พวงกุญแจที่ระลึก คณะเกษตร1
2แก้วน้ำ AGGIEDAY คณะเกษตร1
3หมวก KU คณะเกษตร1

close windows.