ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00206  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะวิทยาศาสตร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภาควิชาพันธุศาสตร์  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เครื่องฉายฟิล์มลูปทางพันธุศาสตร์ พร้อมฟิล์มลูป 5 กล่อง1
2เครื่องพิมพ์ดีด ภาษาไทย เรมิงตัน1

close windows.