ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00205  
  ชื่อผู้บริจาค     สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพวาดที่ชนะการประกวดโครงการ ในหัวข้อ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กับคนพิการ”6

close windows.