ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00203  
  ชื่อผู้บริจาค     กองกิจการนิสิต  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มก.  


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือคู่มือวินัยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3
2หนังสือนิสิตควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 25581
3หนังสือ ๙ สิ่งที่ต้องทำเพื่อการปรับตัวกับก้าวใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย1
4หนังสือคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ KU 711

close windows.