ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00202  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ ๖๐ ปี มีหนเดียว ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์1

close windows.