ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00200  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักงานบริการวิชาการ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สำเนาหนังสือพระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์1

close windows.