ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00198  
  ชื่อผู้บริจาค     นางฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     -  
  หน่วยงาน     งานบำรุงอาคารกิจการนิสิต  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤษดากร1

close windows.