ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00196  
  ชื่อผู้บริจาค     นายศราวุฒิ วัชระปันตี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     -  
  หน่วยงาน     หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อายุครบ 3 รอบ 6 มกราคม 25382

close windows.