ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00194  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะอาจารย์และนิสิต จาก Inje University ประเทศเกาหลี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ของที่ระลึก (Korean Masks) 1

close windows.