ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00191  
  ชื่อผู้บริจาค     นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     หอจดหมายเหตุ มก.  


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวหน้าอย่างมั่นใจสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ3
2สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 25532
3ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 31 มกราคม 25531
4สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 25543

close windows.