ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00190  
  ชื่อผู้บริจาค     สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือที่ระลึกงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 25521

close windows.