ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00189  
  ชื่อผู้บริจาค     ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่ธรรมชาติของดินและปุ๋ย1

close windows.