ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00187  
  ชื่อผู้บริจาค     กองบริการการศึกษา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     กองบริการการศึกษา  


บริจาคจำนวน 6 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1โล่เทิดพระเกียรติในวโรกาส น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
2หนังสือ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
3CD น้อมรำลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
4สมุดโน๊ตที่ระลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
5ปากกาที่ระลึก 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ1
6พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครึ่งพระองค์ 1

close windows.