ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00184  
  ชื่อผู้บริจาค     อ.ประจวบ หล่ำอุบล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรประจำตัวนิสิต มก. ของ น.ส.ประจวบ สุขเจริญ1

close windows.