ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00181  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส. สุราภรณ์ คงผล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรประจำตัวนิสิต มก. ของน.ส. สุราภรณ์ คงผล1
2หัวเข็มขัดมีตราพระพิรุณทรงนาค1

close windows.