ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00178  
  ชื่อผู้บริจาค     นายฉันทวัฒน์ วนเมธิน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 10 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เข็มเครื่องหมายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร พุทธสักราช 24861
3สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25111
4สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกเสตรสาตร (ฉบับที่ 2) พุทธสักราช 24861
5สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 24921
6สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 24951
7สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 24971
8สำเนา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 25041
9สำเนา พระราชกริสดีกา จัดแบ่งคนะไนมหาวิทยาลัยกเสตรสารท พุทธสักราช 24861
10สำเนา พระราชกฤษฏีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25091

close windows.