ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00177  
  ชื่อผู้บริจาค     อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.วิศวกรรมโยธา  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ พระบรมธรรมิกราช”1

close windows.