ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00176  
  ชื่อผู้บริจาค     นายปัญญารัตน์ เสรีบูรณะพงศ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 64  
  หน่วยงาน     คณะวิทยาการจัดการ  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หัวเข็มขัด เกษตร AGGIE ป่าไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.