ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00171  
  ชื่อผู้บริจาค     อาจารย์ ดร.ปรีดี เอกะวิภาต  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ ศูนย์แปด1
2หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ 25111

close windows.