ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00170  
  ชื่อผู้บริจาค     นิสิต จากมหาวิทยาลัยโตเกียว  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ผ้าเช็ดหน้าจากคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น1

close windows.