ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00166  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.ปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     หอจดหมายเหตุ มก.  


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 581
2หัวเข็มขัดมีตราพระพิรุณทรงนาค พร้อมสาย1
3เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
4กระดุมเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค7
5ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง 3
6หนังสือพิรุณสาร1
7หนังสือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2521 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)1
8บัตรของนางสาวปัทมา คงศักดิ์ไพบูลย์4

close windows.