ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00165  
  ชื่อผู้บริจาค     นายทอมสัน พินิจการณ์กุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะสังคมศาสตร์  


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 561
2เหรียญรุ่น KU 631
3เหรียญรุ่น KU 641
4เหรียญรุ่น KU 681

close windows.