ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00164  
  ชื่อผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 6 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1แก้ว ที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี คณะเกษตร 25361
2ภาพถ่าย THE TENTH THAI NATIONAL CORN AND SORGHUM REPORTING SESSION1
3ภาพถ่ายคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานยางภาคใต้ 26 ต.ค. – 7 พ.ย. 101
4CD KU 23 (2010)-42 1
5CD KU 23 (2010)-431
6ตราไปรษณียากรที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมซอง1

close windows.