ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00163  
  ชื่อผู้บริจาค     นายภูมเรศ แสงงาม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     -  
  หน่วยงาน     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 631

close windows.