ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00161  
  ชื่อผู้บริจาค     กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มก.  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 25491
2หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 25501
3ภาพถ่ายอดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์37

close windows.