ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00159  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.ชัยชาญ มหาสวัสดิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะประมง  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ ข้อสนเทศ เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจการต้อนรับน้องใหม่9

close windows.