ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00155  
  ชื่อผู้บริจาค     อาจารย์อัญเชิญ ชมภูโพธิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายผู้สำเร็จวิชากสิกรรมและสัตวบาลน์ บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2495-2496 หน้าตึกพืชพรรณ1

close windows.