ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00154  
  ชื่อผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 7 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสาร ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ ผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าในวงการเกษตรไทย เนื่องในพิธีเปิดตึกก่าน ชลวิจารณ์ กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ตุลาคม 25341
2สูจิบัตร 22 ปี เกษตรกำแพงแสน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มก. กพส. 12 พ.ย. 441
3วารสาร กสิกร ปีที่ 72 ฉบับ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2542 ฉบับพิเศษ ครอบรอบ 72 ปี1
4หนังสือ ชีวิตและงาน ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ1
5วารสาร กำแพงแสนสัมพันธ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 227 ประจำเดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 25441
6หนังสือ กินดี อยู่ดี 108 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1
7ภาพถ่ายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักพันธุ์ หลวงอิงคศรีกสิการ และ อีก 2 ท่าน1

close windows.