ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00153  
  ชื่อผู้บริจาค     อาจารย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อค่ายเขียวขจีนนทรีสีขาว (Kasetsart University’ 1)1

close windows.