ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00151  
  ชื่อผู้บริจาค     อ.อวบ เหมะรัชตะ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1แผ่นเสียง จาก อ.อวบ เหมะรัชตะ3
2เอกสารข้อมูลประวัติของ อาจารย์ อวบ เหมะรัชตะ1

close windows.