ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00149  
  ชื่อผู้บริจาค     อ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2548 พฤศจิกายน 48 เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย1

close windows.