ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00148  
  ชื่อผู้บริจาค     หอประวัติ มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พวงกุญแจที่ระลึก ภาพถ่ายสามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2โล่ที่ระลึกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1

close windows.