ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00147  
  ชื่อผู้บริจาค     หอข้อมูลและนวัตกรรมฯ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1VCD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 62 ปี2

close windows.